امروز، جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۶
آرشیو خبرها

خدمات آموزشی

عناوین دوره های آموزشی مکاتبه ای
#نام دوره آموزشیمدت دورهتوضیحات
1مدیریت تغییر۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
2مدیریت کارکنان۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
3مدیریت انگیزش۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
4تفویض اختیار۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
5مدیریت گروهها۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
6تصمیم گیری اثربخش۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
7مشتری مداری۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
8مدیریت پروژه۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
9مدیریت استراتژیک۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
10تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
11روابط عمومی اثر بخش۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
12مبانی سازمان و مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
13مدیریت آموزشی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
14مهندسی فروش و تکنیک های بازاریابی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
15مدیریت طرح ریزی کسب و کار۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
16اصول و فنون مذاکره۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
17حسابداری مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
18اقتصاد مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
19مدیریت برخود ( خویشتن شناسی مدیران)۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
20خلاقیت، نو آوری و کارآفرینی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
21اخلاق در مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
22مدیریت تعارض۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
23مدیریت تولید و عملیات۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
24آئین نگارش و مکاتبات اداری۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
25مدیریت سرآمدی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
26مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
27مدیریت زمان۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
28مدیریت رفتار سازمانی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
29توسعه و بهسازی منابع انسانی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
30توسعه سازمانی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
31برنامه ریزی سازمانی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
32مدیریت اطلاعات و فرماندهی روابط عمومی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
33آموزش مسئولین دفاتر۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
34مدیریت عمومی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
35مدیریت فروش۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
36مدیریت راهبردی کسب و کار16 ماهاطلاعات بیشتر ...
37پیشرفته مدیریت رهبری12 ماهاطلاعات بیشتر ...
38عالی مدیریت و رهبری18 ماهاطلاعات بیشتر ...
آموزه های مدیریت
#نام دوره آموزشیمدت دورهتوضیحات
1اقدامهای انضباطی یا تنیبه در یک سازمان کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
2آموزش چیست ؟ و فواید آموزشهای شغلی کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
3چرا باید مدیریت آموخت؟-اطلاعات بیشتر ...
4طراحی و تحلیل شغل به چه منظور است ؟-اطلاعات بیشتر ...