امروز ، ۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۷ آذر به مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان خوش آمديد .


 

 

فرصت

 یکی از دلایل عدم موفقیت ، استفاده نکردن از فرصت هاست .  مدیران موفق به محیط خارجی سازمان خود توجه دقیق دارند ، در جستجوی فرصت ها هستند ، فرصت ها را شناسایی می کنند و به شکل مناسب از فرصت ها بهره برداری می کنند و باعث پیشرفت و تعالی سازمان خود می گردند.

 

صفحات سایت