امروز ، ۱۳۹۴ يکشنبه ۳۰ فروردين به مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان خوش آمديد .


 

 

استقلال كاركنان را تشويق كنيد.

اربابان به برده ها مي گويند اين راهي است كه وجود دارد ، چه بخواهي چه نخواهي . برده ها به خاطر ترس از دست دادن جانشان ساكت مي مانند . كاركنان نيز ممكن است آنچه را مدير مي گويد تا انجام دهند دوست نداشته باشند ، اما به خاطر ترس از دست دادن كارشان اعتراض يا شكايتي نمي كنند.

براي از بين بردن قيود درك شده بردگي ، كاركنان را تشويق كنيد تا خلاق و تاثير گذار باشند.به جاي رد كردن تقاضاهاي كارمند براي داشتن ابزار هاي كاري بهتر ، از درخواست او حمايت كنيد، به او اطلاعات بيشتري در مورد جهت گيري هاي سازمان داده و اختيارش براي تصميم گيري را افزون سازيد.

 

صفحات سایت