امروز، جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های هنری فورد
۱۳۹۹/۰۲/۱۵

موانع ، چیزهایی هستند که وقتی آنها را می بینی که چشمانت را روی هدفت بسته باشی.