امروز، جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های آنتونی رابینز
۱۳۹۹/۰۲/۱۶

قانون یکم: به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید . باید بداند که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.

قانون دوم: در مدرسه ای غیر رسمی و تمام وقت نام نویسی کرده اید که زندگی نام دارد.

قانون سوم: اشتباه وجود ندارد ، تنها درس است.

قانون چهارم : درس آنقدر تکرار می شود تا آموخته شود.

قانون پنجم: آموختن پایان ندارد.

قانون ششم: قضاوت نکنید ، غیبت نکیند ، ادعا نکنید، سرزنش نکنید، تحقیر و مسخره نکنید و گر نه سرتان می آید.

قانون هفتم: دیگران فقط آینه شما هستن.

قانون هشتم: انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار و منابع مورد نیاز را در اختیار دارید.

قانون نهم: جواب هایتان در وجود خودتان است تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید ، گوش بدهید و اعتماد کنید.

قانون دهم: خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد. به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرا بگیرید.