امروز، جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزش مدیریت تغییر در سازمان  
۱۳۹۸/۰۹/۱۸

-آموزش مدیریت تغییر در سازمان، حوادثی که پیش از، در طی و پس از تغییر اتفاق می افتد را بررسی و تجزیه و تحلیل می کند. این دوره ابزار های عملی ارائه می دهد تا موقعیت های  دشواری ایجاد کند که  کنترل و مدیریت شان دشوار باشد. اهداف آموزش مدیریت تغییر در سازمان عبارتند از: 

-درک تاثیر تغییر پشتیبانی و آماده سازی برای تغییرات قریب الوقوع
-مدیریت دیگران از طریق تغییر در محل کار 
- اجتناب از استبداد مثبت 
-مدیریت سازمان خود از طریق تغییرات دشوار 
-تبدیل شدن به یک عامل تغییر 
-ایجاد و حفظ روابط کاری خوب 
-خلاقیت بیشتر با راه حل های متغییر 
-افزایش اعتماد به نفس و انگیزه