امروز، پنجشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷
آرشیو خبرها

خدمات آموزشی - تقویم آموزشی

#نام دورهمدت دورهآخرین مهلت ثبت نامقیمت (ریال)توضیحات
1مدیریت تغییر۲ ماه۲۰فروردین۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
2مدیریت کارکنان۲ ماه۲۰فروردین۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
3مدیریت انگیزش۲ ماه۲۰فروردین۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
4تفویض اختیار۲ ماه۲۰فروردین۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
5مدیریت گروهها۲ ماه۲۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
6تصمیم گیری اثربخش۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
7مشتری مداری۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
8مدیریت زمان۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
9مدیریت پروژه۲ ماه۲۰فروردین۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
10مدیریت استراتژیک۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
11تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
12روابط عمومی اثر بخش۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
13مبانی سازمان و مدیریت۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
14مدیریت آموزشی۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
15مهندسی فروش و تکنیک های بازاریابی۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
16مدیریت طرح ریزی کسب و کار۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
17اصول و فنون مذاکره۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
18حسابداری مدیریت۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
19اقتصاد مدیریت۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
20مدیریت برخود ( خویشتن شناسی مدیران)۲ ماه۱۰بهمن۲,۲۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
21مدیریت رفتار سازمانی۳ ماه۱۰بهمن۳,۰۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
22توسعه و بهسازی منابع انسانی۳ ماه۱۰بهمن۳,۰۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
23توسعه سازمانی۳ ماه۱۰بهمن۳,۰۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
24برنامه ریزی سازمانی۳ ماه۱۰بهمن۳,۰۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
25مدیریت اطلاعات و فرماندهی روابط عمومی۳ ماه۱۰بهمن۳,۰۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
26آموزش مسئولین دفاتر۳ ماه۱۰بهمن۳,۰۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
27مدیریت عمومی۳ ماه۱۰بهمن۳,۰۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
28مدیریت فروش۳ ماه۱۰بهمن۳,۰۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
29مدیریت عالی کسب و کار- DBA۱۲ ماه۱۰بهمن۸۰,۰۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
30مدیریت اجرایی - MBA۱۲ ماه۱۰بهمن۴۰,۰۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...