امروز، جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۶
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

اخذ نمایندگی
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=filelib&act=view&id=4
مدیریت کارکنان
۱۳۹۴/۱۲/۱۵
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=5&ext=27-41
مدیریت تغییر
۱۳۹۴/۱۲/۱۵
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=5&ext=26-41
مهندسی فروش و تکنیک های بازاریابی
۱۳۹۴/۱۲/۱۵
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=5&ext=39-41