امروز، پنجشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷
آرشیو خبرها

تفاهم نامه های همکاری

دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران - دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران - دانشکده کارآفرینی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنایع و معادن ایران
موسسه توسعه فن آوریهای صنعتی شریف وابسته به دانشگاه شریف
مرکز آموزش بازرگانی
موسسه آموزش عالی آزاد آرمان
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سبا