امروز، پنجشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷
آرشیو خبرها

خدمات آموزشی

دوره های MBA , DBA
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1مدیریت عالی کسب و کار- DBA12 ماهاطلاعات بیشتر ...
2مدیریت اجرایی - MBA12 ماهاطلاعات بیشتر ...
عناوین دوره های آموزشی مکاتبه ای
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1مدیریت رفتار سازمانی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
2توسعه و بهسازی منابع انسانی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
3توسعه سازمانی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
4برنامه ریزی سازمانی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
5مدیریت اطلاعات و فرماندهی روابط عمومی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
6آموزش مسئولین دفاتر۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
7مدیریت عمومی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
8مدیریت فروش۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
9مدیریت تغییر۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
10مدیریت کارکنان۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
11مدیریت انگیزش۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
12تفویض اختیار۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
13مدیریت گروهها۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
14تصمیم گیری اثربخش۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
15مشتری مداری۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
16مدیریت زمان۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
17مدیریت پروژه۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
18مدیریت استراتژیک۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
19تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
20روابط عمومی اثر بخش۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
21مبانی سازمان و مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
22مدیریت آموزشی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
23مهندسی فروش و تکنیک های بازاریابی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
24مدیریت طرح ریزی کسب و کار۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
25اصول و فنون مذاکره۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
26حسابداری مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
27اقتصاد مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
28مدیریت برخود ( خویشتن شناسی مدیران)۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
29خلاقیت، نو آوری و کارآفرینی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
30اخلاق در مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
31مدیریت تعارض۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
32مدیریت تولید و عملیات۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
33آئین نگارش و مکاتبات اداری۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
34مدیریت سرآمدی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
35مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)۲ ماهاطلاعات بیشتر ...